În domeniul dreptului afacerilor oferim o gamă completă de servicii juridice, atât în limba română, cât și în engleză și greacă, servicii care includ:

 • Consultanță juridică cu privire la demararea și maniera legală optimă de organizare a activității comerciale a societăților;
 • Înființarea, modificarea și lichidarea societăți comerciale, întreprinderi individuale/persoane fizice autorizate/asociații familiale, organizații non-profit (asociații, fundații), societăți cooperative;
 • Operațiuni de majorare sau micșorare a capitalului social, schimbări în structura acționarială sau în structura organelor de conducere ale societăților;
 • Consultanță și reprezentare cu privire la obținerea autorizațiilor, avizelor și documentelor necesare pentru organizarea activității comerciale;
 • Redactarea și negocierea contractelor de vânzare-cumpărare de mărfuri, de distribuție, de franciză, de leasing etc.;
 • Asistență juridică de specialitate cu privire la modalitățile optime de finanțare a societăților, cum ar fi încheierea de contracte de împrumut cu instituțiile de credit, finanțarea prin intermediul pieței de capital;
 • Asistență și reprezentare în litigii între profesioniști.

Vă punem la dispoziție stabilirea sediului social, atât temporar cât și pentru perioade îndelungate

În acest domeniu, este extrem de important să vă asigurați asistenta și reprezentarea juridică pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru afacerea dvs.

 • Consultanță în vederea evitării stării de insolvență;
 • Demararea și parcurgerea procedurilor de insolvență, restructurare sau faliment;
 • Negocierea contractelor de rambursare cu creditorii sau debitorii dvs.;
 • Recuperarea banilor datorați de o persoană sau de o companie insolvabilă;
 • Rezolvarea litigiilor dacă dețineți debite la o companie insolvabilă;
 • Protejarea bunurilor familiale dacă un membru al familiei este insolvabil.

Clienții beneficiază de competența echipei noastre, cu solide pregătiri academice. Avocații noștri gestionează în mod uzual diverse proiecte care presupun, printre altele: 

 • Realizarea de rapoarte legale (due dilligence) pentru achiziția, executarea și înstrăinarea proiectelor imobiliare;
 • Asigurarea deplină a suportului legal pentru realizarea unor investiții imobiliare tip green field, cât și pentru construcțiile industriale, de birouri sau rezidențiale;
 • Achiziții/vânzări și asocieri în vederea unor dezvoltări imobiliare;
 • Management și finanțarea proiectelor imobiliare;
 • Asistență juridică extinsă în raporturile cu autoritățile publice competente în domeniul urbanismului în scopul obținerii certificatului de urbanism, a diverselor avize și autorizații, a Hotărârilor de aprobare a Planului de Urbanism Zonal (PUZ), a Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD), a Autorizațiilor de Construire, precum și în faza recepționării lucrărilor;
 • Negocierea, redactarea și revizuirea contractelor referitoare la imobile;
 • Redactarea contractelor de asociere și activități de consultanță în legătură cu pregătirea și încheierea contractelor de asociere.

Oferim clienților servicii juridice integrate pe parcursul diferitelor etape ale procesului de dezvoltare urbană, în colaborare cu arhitecți și alți specialiști, cum ar fi, dar fără a se limita la, analiza și prelucrarea instrumentelor de planificare și a instrumentelor de planificare specifice (planuri generale de amenajare a terenului sau de modificare acestuia, planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice de dezvoltare, planuri regionale, studii detaliate, planuri de acțiune pentru dezvoltare urbană, guvernanța dezvoltării urbane, scheme de dezvoltare, reglementări precum autorizații, notificări, declarații și reintegrări ale autorizațiilor de construire, documente de amenajare și reamenajare urbană), obținere a certificatului de urbanism, a autorizației de construire, asistență și reprezentare a clientului în fața instituțiilor publice, reprezentarea și asistența în litigiile cu autoritățile administrației cu competențe în domeniul urbanismului și al autorizării construcțiilor.

 • Consultanță cu privire la diverse aspecte privind aplicarea legii civile
 • Asistență juridică și reprezentare în procedurile administrative şi judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor
 • Pregătire, analiză și revizuire a diverse tipuri de contracte civile
 • Redactarea și susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale
 • Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti
 • Drept succesoral: consultanţă şi asistenţă juridică în cazuri specifice
 • Asistență și reprezentare în acțiuni de divorț
 • Asistență și reprezentare în acțiunile de partaj (împărțirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei)
 • Asistență și reprezentare în acțiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilire domiciliu minor, încredințare, educare și creștere a copiilor minori)
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect tutela
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect stabilirea şi tăgada paternităţii
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect decăderea părintelui din drepturile părinteşti
 • Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect alte acţiuni care vizează raporturile reglementate de dreptul familiei
 • Asistarea/reprezentarea în procesul de negociere a termenilor contractelor individuale de muncă sau a contractelor colective de muncă;
 • Redactarea și revizuirea contractelor individuale de muncă și/sau a contractelor colective de muncă;
 • Reprezentarea în litigii de dreptul muncii, inclusiv cele care implică încetarea ilegală contractelor de muncă, discriminarea, hărțuirea, acordarea drepturilor bănești, defăimarea, refuzul concediului și/sau a acordării altor drepturile cuvenite salariaților, etc;

Activitatea noastră concretă include formularea strategiei de apărare, redactarea documentelor specifice: plângeri, cereri, memorii, excepții, precum şi susținerea acestora în faţa organelor judiciare.

Asistența juridică acoperă toate fazele procesului penal, de la urmărire penală, la judecata în fond, în căile ordinare şi extraordinare de atac şi executare, formularea strategiei de apărare, redactarea documentelor specifice: plângeri, cereri, memorii, excepții, reprezentare în cadrul măsurilor preventive, cum ar fi arestare preventivă sau la domiciliu, mandat european de arestare, control judiciar ori măsuri asiguratorii, respectiv sechestru, poprire, asistare si reprezentare în procedura plângerii împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată – art. 340 CPP, studierea documentelor puse la dispoziție de client, studierea a dosarului, precum și întocmirea unor rapoarte pe baza acestor acte și propunerea de soluții legale.

În cazul în care aveți nevoie urgent de un avocat pentru orice problema din domeniul dreptului penal, ne puteți contacta la orice oră la numărul de telefon 0726 396 860.